ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Спечели мече“ на Nutricia 2023 в избрани магазини

 

I. Организатор на Кампанията

Кампанията „Спечели мече“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Кампанията“/ се организира и провежда от АКСОН БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 204699457, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG204699457, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1360, р-н Люлин, ул. „Георги Караславов” № 14А, представлявано от Георгиос Панайотис Диамантис - Изпълнителния директор /споменавано нявсякъде по-долу в правилата като Организатор“/, тел.: 02/8191000.  

II. Официални правила

Официалните правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на ……………  и ще бъдат достъпни през целия период на Кампанията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на ……………

III. Територия на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в избрани магазини за бебешки и детски стоки,  наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“. 

IV. Срок на Кампанията

1.    Периодът на Кампанията е от 00:00 часа на ……………………………… г. до изчерпване на подаръците в търговските обекти.

V. Участващи търговски марки и опаковки

2.    В Кампанията участват продукти с търговска марка Aptamil Pronutra 3 или Aptamil Pronutra 4, опаковки от 400g или 800g на фирма Nutricia.

3.    Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначаване или специална опаковка.

VI. Начин за провеждане на Кампанията, награди и получаване на наградите

6.      В Кампанията могат да бъдат спечелени 300 (триста) броя бяло мече със синя панделка, с размер 42 (четиридесет) см, с единична стойност на придобиване 20 (двадесет) лева, с ДДС.

7.      Броят на наградите за отделните търговски обекти е различен и е обявен на плакат, залепен на видно място в обекта.

8.      За да участва за спечелването на награда участникът трябва:

8.1.   Да закупи от търговските обекти продукти с марка Aptamil Pronutra 3 или Aptamil Pronutra 4, 400 g или 800 g на фирма Nutricia, като за всеки 10 (десет) лева получава по 1 (една) точка в периода на Кампанията.

          8.1.1.      При покупката  на продукт с по-голяма от 10 (десет) лева стойност, участникът получава брой точки кратен на 10 (десет), като се закръглява към по-ниското число. Пример: При покупка на продукт на стойност 18 (осемнадесет) лева – участника получава 1 (една) точка, при покупка на стойност 32 (тридесет и два) лева – 3 (три) точки.

8.2.   Да събере 20 (двадесет) точки в специално отпечатана за целта промо-книжка.

8.3.   Да представи промо-книжката в обектите участващи в кампанията и ако е от първите събрали 20 (двадесет) точки, получава мече.

           8.3.1.      За всеки отделен търговски обект е обявен броя печеливши на плакат поставен на видно място в обекта.

9.      Победителите получат наградата си на място в търговският обект, в който са предоставили промо-книжката със събраните 20 (двадесет) точки.

10.   Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент. 

11.   Всеки участник може да участва в Кампанията с повече от една промо-книжка, при условията посочени по-горе.

12.   За избягване на неясноти:

            12.1.1.   Един участник в Кампанията може да спечели повече от една награда.

  12.1.2.   Един участник може да спечели само 1 (една) награда срещу събрани 20 (двадесет) точки в 1 (една) промо-книжка.

  12.1.3.   Събирането на 20 (двадесет) точки в промо–книжката не гарантира получаване на награда.

VII. Участници

13.    Участие в Кампанията могат да вземат: физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 (осемнадесет) години.

14.   В Промоцията не могат да участват: служители на „АКСОН БЪЛГАРИЯ“ АД и обслужващата агенция, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/, която съдейства за организиране на Кампанията.

15.   Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официалните правила.

16.   Чрез участието си в Кампанията участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

17.   Участието в Кампанията е незадължително и доброволно.

18.   За избягване на каквото и да било съмнение всички награди могат да бъдат предоставени само на участници валидирани от търговските обекти, като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

19.   Наградите се предявяват от спечелилите участници в търговските обекти. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда предявена директно към него.

20.   Наградите ще се предоставят лично в търговските обекти срещу предоставяне на събрани 20 (двадесет) точки в 1 (една) промо-книжка.

21.     За избягване на всяко съмнение Организаторът не обработва лични данни на участниците.

VIII. Търговски обекти участващи в Кампанията

22.   Адресите на търговските обекти продаващи бебешки и детски стоки са налични на следният електронен адрес:

IX. Прекратяване на Кампанията

Организаторът може да прекрати Кампанията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако събранирането на 20 (двадесет) точки в промо-книжка е станало след изчерпване на подаръците в търговския обект участващ в Кампанията.  

X. Отговорност

23.   Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след изчерпване на наградите.

24.   Организаторът не носи отговорност в случай на събрани 20 (двадесет) точки в промо-книжката и изчерпани награди в търговските обекти.

XI. Съдебни спорове

25.   При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

 

Въпроси относно кърменето и храненето?

Можете да се свържете с нас и да зададете Вашите въпроси на нашата FB страница

x